Rotary Duiven

De serviceclub is gebaseerd op wereldomvattende kameraadschap.
De leden zijn dienstbaar aan de samenleving en brengen dit ten uitvoer door middel van lokale, nationale en internationale projecten.
Ook wordt financiële steun verleend aan door anderen georganiseerde maatschappelijke, sociale en culturele programma's voor alle leeftijdscategorieën.
Door middel van voordrachten door eigen leden en externen en door excursies wordt kennis op peil gehouden en vindt "kruisbestuiving" plaats.